01
02Kreatywna Integracja

Warsztaty dla seniorów – opracowanie wydawnicze, dwuczęściowe. Pierwsza książka
to zbiór pomysłów, scenariuszy, instrukcji, materiałów do bazy teoretycznej potrzebnej
na zajęcia. Przygotowana publikacja jest podręcznikiem, poradnikiem dla animatorów
i osób chętnych, które chciałby przeprowadzić warsztaty integracyjne w oparciu o działania artystyczne. Druga część to dokumentacja przeprowadzonych już zajęć. Zawiera opisy zajęć, zdjęcia i prace seniorów. Wyróżniki tego opracowania to przede wszystkim charakter zajęć
- po raz pierwszy każdy może być projektantem graficznym, tworzyć własne amatorskie publikacje, znaki osobiste bez względu na wiek i umiejętności. Celem długofalowym jest integracja wszystkich uczestników zajęć.


CREATIVE INTEGRATION

Workshops for seniors - publishing, two-part. The first book is a collection of ideas, scenarios, materials, materials for the theoretical base needed for classes. The prepared publication is
a textbook, guide for animators and livestock people who would like to write integration workshops on artistic activities on Christmas. The second part is documentation of the already conducted classes. It contains descriptions of classes, photos and works of seniors. The distinguishing feature of this state is, above all, the nature of the classes - for the first time anyone can be a graphic designer, their own amateur publications, personal signs, regardless of age or skills.The long-term goal is to integrate all students of the class.

Chcesz przeczytać? Obejrzeć więcej?
Dziękuję! / thanks for watching!You may also like

Back to Top